Služby

Certifikačný orgán bude zabezpečovať certifikáciu EÚ produktov na hnojenie, konkrétne organicko-minerálnych hnojív, organických hnojív [PFC 1(A)] a pôdnych substrátov (pestovateľských substrátov) [PFC 4]

Proces posúdenia zhody môže obsahovať a zahŕňať:
• Audit na mieste výroby, manipulácie a skladovania
• Posúdenie označenia výrobku
• Laboratórne skúšky

čistenie umývadla dezinfekčným roztokom

Audit u zákazníka na mieste výroby, manipulácie a skladovania

Slúži na overenie podmienok a funkčnosti systémov vytvorených na dodržanie stálej kvality výrobku, ktorú vykoná Certifikačný orgán u žiadateľa.

Audit vykonávajú odborní pracovníci Certifikačného orgánu poverení vedúcim Certifikačného orgánu.

Z auditu je vypracovaný „Záznam o zisteniach z auditu u zákazníka“, ktorý obsahuje posúdenie zhody zisteného skutkového stavu s požiadavkami. Preverovanie vytvorených podmienok na dodržanie stálej kvality môže byť vykonané so zameraním na výrobok, ktorý je predmetom žiadosti o certifikáciu. „Záznam o zisteniach z auditu u zákazníka“ je vstupom k hodnoteniu v certifikačnom procese.

Posúdenie označenia výrobku

Zaznamenáva sa do „Protokolu o skúške – posúdenie označenia výrobku“, ktorý je vstupom k hodnoteniu v certifikačnom procese a musí obsahovať:
• identifikačné údaje o vzorke
• všeobecné právne normy, na ktoré sa označenie vzťahuje
• hľadiská, ktoré sú predmetom posúdenia
• zistenia
• dátum vypracovania
• odtlačok úradnej pečiatky
• podpis vedúceho Certifikačného orgánu, resp. zástupcu vedúceho Certifikačného orgánu

Laboratórne skúšky

Sú vykonané na základe požiadavky Certifikačného orgánu v externých akreditovaných skúšobných laboratóriách (EASL), ktoré spĺňajú požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17025:2017 ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Certifikačným orgánom. Za splnenie týchto požiadaviek Certifikačný orgán považuje udelenie platnej akreditácie na požadované skúšky akreditačným orgánom, ktorý má platnú evaluáciu EA/ILAC v danej oblasti.

V prípade, ak Certifikačný orgán zabezpečí vykonanie požadovaných laboratórnych skúšok predložených vzoriek výrobkov v EASL, s ktorým je v zmluvnom vzťahu, vyplní odborný pracovník Certifikačného orgánu
formulár „Protokol o prevzatí vzoriek“.

Certifikačný orgán požaduje vykonanie skúšok v závislosti od typu certifikovaného výrobku v rozsahu pre PFC hnojivá:
• stanovenie kontaminantov v súlade s Nariadením č. 315/93,
• stanovenie rezíduí pesticídov v súlade s Nariadením č. 396/2005,
• požiadavky podľa prílohy I časti II Nariadenia č. 2019/1009 podľa typu hnojiva,
• mikrobiologické skúšky
• špeciálne – doplňujúce analytické stanovenia charakterizujúce výrobok – podľa požiadaviek zákazníka alebo technickej špecifikácie

Rozsah laboratórnych skúšok môže byť zúžený alebo rozšírený v závislosti od požiadaviek platných predpisov a/alebo požiadaviek vyplývajúcich zo špecifikácií jednotlivých výrobkov.