O nás

Certifikačný orgán CERTEX bude akreditovaný a autorizovaný na vykonávanie certifikácie výrobkov v rozsahu udelenej akreditácie a to EÚ produktov na hnojenie, konkrétne organicko-minerálnych hnojív, organických hnojív [PFC 1(A)] a pôdnych substrátov (pestovateľských substrátov) [PFC 4].

Spôsobilosť vykonávať certifikáciu bude Certifikačný orgán preukazovať plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17065. Osvedčenie o akreditácii bude Certifikačnému orgánu vydané SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

Certifikačný orgán je nezávislý, vrátane svojho vedenia a pracovníkov, od akýchkoľvek komerčných, finančných a ďalších tlakov, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu.

Certifikačný orgán je súčasťou spoločnosti CERTEX a.s., založenej v roku 1997 pod názvom Diagnostické a liečebné centrum, a.s. V dnešnej podobe sa spoločnosť zaoberá obchodovaním s dezinfekčnými prostriedkami.

osoba v ochrannom obleku odoberá vzorku vody

Politika kvality spoločnosti

• Plánovane a dokázateľne monitorovať, overovať a svedecky posudzovať plnenie všetkých relevantných požiadaviek v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17065:2013.
• Implementovať bezodkladne príslušnú legislatívu, či národnú, alebo európsku, nové a aktualizované, resp. revidované normy, smernice a ďalšie aplikačné dokumenty, ktoré sa vzťahujú na vykonávané činnosti.
• Neustále vyvíjať činnosti na ubezpečenie zákazníkov o odbornosti, nestrannosti a dôveryhodnosti Certifikačného orgánu a jeho poskytovaných službách v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17065:2013 a súvisiacou dokumentáciou Certifikačného orgánu.
• Neustále zlepšovať efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k zákazníkovi a získavať jeho dôveru.
• Dôsledne dodržiavať pravidlá ochrany dôverných informácií, či vlastníckych práv zákazníkov a zachovávať rešpekt k pravidlám etiky poskytovaných a vykonávaných služieb.
• Komunikovať so zákazníkom a poskytovať mu informácie o požiadavkách súvisiacich s procesom certifikácie a výsledkoch procesu certifikácie jasne, zrozumiteľne a pravdivo.
• Umožniť všetkým výborom a ich členom (Výbor pre certifikačnú schému, Výbor na zachovanie nestrannosti) prístup k potrebnej dokumentácii a k certifikačnému proces. Taktiež im umožniť spoluprácu pri tvorbe certifikačnej schémy a pri kontrole dodržiavania už existujúcich certifikačných schém.
• Prostredníctvom dotazníkov a masovokomunikačných prostriedkov, konferencií, seminárov a spokojnosti zákazníkov získať národný a medzinárodný kredit.
• Neustále zabezpečovať vzdelávanie a rozvoj pracovníkov Certifikačného orgánu.
• Spolupracovať s odbornými orgánmi posudzovania zhody (akreditačný orgán, iné certifikačné orgány) a s dotknutými orgánmi štátnej správy.
• Budovať vzťah osobnej cti a záujmu všetkých pracovníkov ku kvalite vykonávaných činností v rámci Certifikačného orgánu a spoločnosti.