Dokumenty

Všetky služby spoločnosti CERTEX a.s. sú poskytované v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami.

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame podľa nižšie uvedených Zásad ochrany osobných údajov.

 

čistenie umývadla dezinfekčným roztokom

Sťažnosti a odvolania

Ak dôjde medzi CO a žiadateľom, resp. dodávateľom certifikovaných výrobkov k sporom, tieto sa riešia obvykle nasledovne:
• obchodné spory v zmysle Obchodného zákonníka
• pracovno-právne spory v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákonníka práce

Ak žiadateľ, resp. dodávateľ certifikovaných výrobkov nie je spokojný s postupmi CO alebo nesúhlasí s rozhodnutím CO, má právo na:
• sťažnosť na postupy a činnosti CO. Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná
• odvolanie proti rozhodnutiu CO. Odvolanie podáva žiadateľ, resp. dodávateľ certifikovaných výrobkov písomnou formou

Za príjem, evidovanie sťažností a odvolaní, ich objektívne a včasné vybavenie je zodpovedný vedúci CO. Sťažnosti a odvolania sa prijímajú poštou alebo osobne každý pracovný deň od 7.30 – 15.00 hod. Všetky sťažnosti a odvolania musia byť vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa, keď boli doručené CO. V prípadoch, kedy táto lehota nemôže byť dodržaná, a to z dôvodu komplikácii pri prešetrovaní sťažnosti alebo odvolania, vedúci CO písomne o tomto upovedomí sťažovateľa a zároveň mu oznámi termín ukončenia prešetrenia.

Dokumenty certifikačného orgánu

Tu budú po akreditácii uvedené dokumenty týkajúce certifikačného orgánu a jeho činnosti.